1. Veluwe Advocaten, gevestigd te (3771 AR) Barneveld aan de Wilhelminastraat 16, is een maatschap die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. De onderneming wordt gedreven door de heer mr. W. Vahl en mevrouw mr. C.H.J. van Dooijeweert. De maatschap is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 86757938. De advocaten van Veluwe Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen advocaat en de cliënt en op aanvullende vervolgopdrachten die aan Veluwe Advocaten worden gegeven, alsook op alle rechtsverhoudingen van Veluwe Advocaten met derden.

3.Veluwe Advocaten is de enige opdrachtnemer voor alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Veluwe Advocaten. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdrachtdoor de advocaat. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat van Veluwe Advocaten een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van de advocaat aanleiding is. De cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Indien dat, naar het oordeel van de advocaat, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft hij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Indien in verband met de aan Veluwe Advocaten opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Veluwe Advocaten, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met cliënt en Veluwe Advocaten zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derde-opdrachtnemers in acht nemen. Veluwe Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van haar diensten. Veluwe Advocaten heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

6. De cliënt draagt ervoor zorg dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan Veluwe Advocaten. Veluwe Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door cliënt, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Veluwe Advocaten kenbaar hoorde te zijn.

7. Iedere aansprakelijkheid van Veluwe Advocaten voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Veluwe Advocaten of anderszins verband houdend met een aan Veluwe Advocaten verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Veluwe Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Veluwe Advocaten komt. Veluwe Advocaten is verzekerd bij AIG Europe SA onder polisnummer SBZ956200010.

8.Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Veluwe Advocaten een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Naast het honorarium is de cliënt aan Veluwe Advocaten verschuldigd de verschotten die Veluwe Advocaten ten behoeve van de cliënt betaalt (bv. buitengerechtelijke kosten zoals griffierecht, kosten van openbare uittreksels of deurwaarderskosten). Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde btw. Veluwe Advocaten is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. De hoogte daarvan wordt in onderling overleg vastgesteld. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie.

9. De declaraties van Veluwe Advocaten moeten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden betaald door middel van een overschrijving op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer dan wel door betaling via iDeal. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Veluwe Advocaten het recht incassokosten in rekening te brengen.

10. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Veluwe Advocaten haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld. Veluwe Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

11. Met een cliënt zal bij het aangaan van de overeenkomst worden nagegaan of recht op gesubsidieerde rechtsbijstand bestaat. Als dat het geval is, is niet het honorarium verschuldigd zoals bedoeld in artikel 8. In plaats daarvan is de cliënt een door de Raad voor Rechtsbijstand vast testellen eigen bijdrage verschuldigd. De cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste gegevens ten behoeve van de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer informatie is te vinden op www.rechtsbijstand.nl.

12. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de aanvraag aan de hand van het inkomen en vermogen in het peiljaar (twee jaar terug, gerekend vanaf het moment van de aanvraag). Als het verzamelinkomen nog niet definitief is vastgesteld op het moment van de aanvraag, vindt later een hercontrole plaats. Dan bestaat de mogelijkheid dat een andere eigen bijdrage wordt opgelegd of, als er in het geheel geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand bleek te bestaan, de kosten die vergoed zijn door de Raad voor Rechtsbijstand door de cliënt moeten worden terugbetaald.

13. Als het inkomen in het huidige jaar tenminste 15% lager is dan in het peiljaar kan de Raad voor Rechtsbijstand worden verzocht om een peiljaarverlegging. Aan de hand van een door cliënt te maken schatting van het inkomen in het huidige jaar wordt het verzoek beoordeeld. Als het verzoek peiljaarverlegging wordt toegewezen, wordt, nadat de belastingdienst het inkomen en vermogen definitief heeft vastgesteld, een nieuw besluit genomen. Alsdan kan de toegekende vergoeding met terugwerkende kracht worden ingetrokken, als blijkt dat het inkomen en vermogen te hoog was om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen.

14. Een cliënt die in voorlopige hechtenis verblijft, komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een last tot toevoeging/aanwijzing. De Raad voor Rechtsbijstand kan ingeval van een onherroepelijke veroordeling de kosten van rechtsbijstand bij de cliënt terugvorderen indien het inkomen en/of vermogen hoger zijn dan de normen bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand.

15. Gelden die ten behoeve van cliënt worden ontvangen door Veluwe Advocaten, worden gestort op de bankrekening van Stichting Derdengelden Veluwe Advocaten. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van aan cliënt toekomende gelden, worden deze overgemaakt op de bankrekening van cliënt. Indien Veluwe Advocaten daartoe schriftelijk is gemachtigd door cliënt, kunnen aan cliënt toekomende bedragen worden verrekend met aan Veluwe Advocaten verschuldigde bedragen.

16. Klachten kunnen worden ingediend bij Veluwe Advocaten. Klachten worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van Veluwe Advocaten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Gelderland, Postbus 4152 6803 ED Arnhem, Tel: 026-3890766, Email: info@ordegelderland.nl.

17. De rechtsverhouding tussen Veluwe Advocaten en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bevoegd kennis te nemen van een geschil voortvloeiende uit de tussen kantoor en cliënt gesloten overeenkomst.